Biometria


Biometria je aplikácia bioštatistiky pre identifikácia osôb pod?a ich jedine?ných fyzických znakov. Biometrické systémy identifikujú priamo osobu. Ide teda o ur?itú formu elektronického k?ú?a, kde k?ú?om je samotný ?lovek.

Biometria využíva jedine?né a opakovate?ne identifikovate?né vlastnosti ?loveka (odtla?ok prsta, ?rty tváre, DNA, tvar o?ného pozadia ...). Jednotlivé biometrické znaky ?loveka sa zdigitalizujú - prevedú do elektronickej podoby a je s nimi možné narába?, ako s jedine?ným kódom. Tieto údaje sú prenosite?né a overite?né a je ich možné zakomponova? do identifika?ných dokladov a pod... Základné biometrické údaje sa používali už skôr (výška, farba o?í ...) napr. v pasoch. Rozvoj informa?ných technológií umožnil sledova? aj ove?a zložitejšie šruktúry a tvary.

Biometrické ?rty

Výhodou biometrických ??t na rozdiel od iných spôsobov identifikácie ?udí je ich univerzálnos? (sledovaný znak majú všetci ?udia), jedine?nos? (každý jedinec má ?rtu jednozna?ne rozdielnu) a dá sa jej porovnaním jednozna?ne identifikova?, stálos? (tieto ?rty sú v case nemenné) - preto napr. nemožno použi? ako ?rtu farbu vlasov.

 • odtla?ky prstov
 • oko
 • štruktúra o?ného pozadia (sietnica)
 • štruktúra o?nej dúhovky
 • tvár
 • poloha o?í, nosa, uší
 • rozmery hlavy
 • ucho - jeho tvar
 • hlas
 • pach
 • DNA

?ítanie biometrických ??t

Pri ?ítaní musí by? zabezpe?ená:

 • jednozna?nos?
 • presnos? a spo?ahlivos?
 • odolnos? vo?i oklamaniu
 • dostato?ná rýchlos? snímania a spracovania

Použitie

 • dochádzkové systémy
 • prístupové systémy
 • identifikáciu osôb
 • ochrana po?íta?ov a sietí

 

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy