Tla?iarne ?iarových kódov a ID kariet


LP/TLP2742
LP/TLP3742

Séria LP/TLPx742 sú malé stolové tla?iarne. Ozna?enie LP znamená, že ide o direct thermal tla?iarne (tla? na teplocitlivý materiál). Ozna?enie TLP znamená, že tla?iare? je kombinovaná direct thermal/thermal transfer (tla? na teplocitlivý alebo oby?ajný materiál). Tla?iarne majú ergonomický dizajn. Kryt tla?iarne je plastový.

Rozlíšenie: Tla?iarne je možné doda? s rozlíšením 203DPI (modely 2742) alebo 300DPI (modely 3742).
Maximálna šírka tla?e: 104mm
Rýchlos? tla?e: 50mm za sekundu
Pripojenie: Sériový aj paralelný port.

               

Pamä? pre LP/TLP2742: Štandardne 128KB. Maximálna plocha ktorú je tla?iare? schopná vytla?i? s touto pamä?ou je 145cm2, napríklad rozmer štítku 10cm x 14,5cm. Pamä? je možné rozšíri? až štvornásobne (na 512KB).
Pamä? pre LP/TLP3742: Štandardne 256KB. Maximálna plocha ktorú je tla?iare? schopná vytla?i? s touto pamä?ou je 100cm2, napríklad rozmer štítku 10cm x 10cm. Pamä? je možné rozšíri?.
Možnosti tla?e: Okrem grafiky, textu a štandardných typov ?iarového kódu dokážu tieto tla?iarne tla?i? aj 2D ?iarové kódy (PDF417 a MaxiCode).

V štandardnej dodávke je k tla?iarni dodávané programové vybavenie na prípravu návrhov štítkov (pre opera?ný systém MS DOS), ovláda?e pre Windows 3.xx a Windows 95, ?istiaca sada. Používate?ská príru?ka je na požiadanie dodávaná v slovenskom jazyku.
 

TLP Strata™ 2684

Stolové tla?iarne Strata 2684 sú najvýkonnejšími tla?iar?ami vo svojej triede. Sú schopné potla?i? až 216 mm do šírky a 297 mm na d?žku, t.j. etiketu formátu A4 v základnej verzii, resp. 2xA4 vo volite?nej verzii. Tla?í všetky bežné druhy kódov v štyroch uhloch. Toto všetko v neuverite?ne nízkej cenovej kategórii pri zachovaní všetkých bežných parametrov.

Rozlíšenie: 203 DPI
Max. šírka tla?e: 216 mm
Max. d?žka tla?e: 297 mm štandardne, 594 mm volite?ne
Rýchlos? tla?e: 102mm/s
Pripojenie: sériový i paralelný port
Pamä?: 512 KB flash a 512 KB SRAM štandardne, rozšírite?né o +1,5MB flash a +512KB SRAM

  
Možnosti tla?e: Grafika ,texty a ?iarové kódy Code 39 / 93 / 128 UCC,Codabar, UCC/EAN128, Interleaved 2/5, UPC/EAN, PDF-417/Macro-PDF, Maxi Code
Software: Štandardne dodávaný program dovo?uje navrhova? a tla?i? etiketu. 
 

TLP2746

Tla?iarne TLP2746 sú ur?ené do priemyselného prostredia alebo pre tla? s vä?ším výkonom. Umož?ujú kombinovanú direct thermal/thermal transfer tla? (na teplocitlivý alebo oby?ajný materiál). Tla?iarne tejto série majú priemyselný vzh?ad a ich kryt je kovový.

Rozlíšenie: 203DPI
Maximálna šírka tla?e: 104mm
Rýchlos? tla?e TLP2746: 150mm za sekundu
Pripojenie: Sériový aj paralelný port.
Pamä? TLP2746: 512KB flash + 256KB image buffer. Štandardná pamä? dovo?uje tla?i? štítky v plnej tla?ovej šírke s maximálnou d?žkou 27,5cm s možným rozšírením na 42,5cm.
Možnosti tla?e: Grafika, texty a štandardné typy ?iarových kódov (nieko?ko desiatok typov vrátane bežných EAN13, EAN8, Interleaved, CODE39).

  

TLP 2746 obsahuje v štandardnej dodávke interný navíja?, programové vybavenie na prípravu návrhov štítkov (pre opera?ný systém MS DOS), ovláda?e pre Windows 3.xx a Windows 95, ?istiacu sadu. Používate?ská príru?ka je na požiadanie dodávaná v slovenskom jazyku.
 

Tla?iarne plastových kariet P310F/P310C/P420C/P500C/P600C

Tla?iarne plastových kariet sú už od najjednoduchšieho modelu zaujímavé pomerom ceny a výkonu. Pod?a typu dokážu tla?i? monochromatické ale aj plnofarebné obrázky, texty a logá na plastové karty rôznej hrúbky a kvality. Ak sú karty s magnetickým pásikom, sú?asne pri potla?ení povrchu karty zapíšu preddefinované údaje na magnetický pásik. Nie je pre ne problémom potla?i? a zapísa? údaje aj na ?ipové karty. Rovnako je možné pri jednom prechode karty potla?i? obe strany. Najvýkonnejšie modely dokážu sú?asne tla?i? až dve karty. Samozrejmos?ou je možnos? tla?e od kraja po kraj. Z uvedenej série si môžete vybra? aj tla?iarne, ktoré dokážu Vaše karty chráni? pred reprodukciou holografickým obrazcom. Všetky modely sú dodávané s programovým vybavením pre tla? kariet, ovláda?mi pod Windows a príslušným káblom na prepojenie s po?íta?om paralelným káblom (štandardne sú dodávané s paralelným portom).


Volite?né doplnky:

  • Sériové rozhranie - nahradí paralelné
  • Zapisova? na karty s magnetickým pásikom, LoCo/HiCo, pásik hore
  • Zapisova? na karty s magnetickým pásikom, LoCo/HiCo, pásik dole
  • Kontaktná stanica pre zapisova? na karty s ?ipom, pod?a ISO7816-2
  • Rozšírenie pamäte
  • Video kit: video karta, kamera, 5 pane ribbon., 100 x PVC karta (30mil)
 
P205

P310

Ozna?enie, popisRozšírená pamä?Zápis na magnetické kartyZápis na ?ipové karty*Obojstranná tla?Výkon za hodinu
P205, monovolite?né volite?né - nie 720
P210, farebnávolite?né volite?né - nie 90
P310F, monovolite?névolite?névolite?nénie1000
P310CF, farebnávolite?névolite?névolite?nénie100
P420CF, farebnávolite?névolite?névolite?néáno80
P500CF, farebnávolite?névolite?nénieáno100
P500CH, farebná, laminátoráno volite?né nie áno 100
P600, farebná, 2 karty sú?asneánovolite?nénieáno180

* Kontaktná stanica pre zapisova?


P420

P520

P600

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy